LYRIC


Rating

Mudhi mudhi kahan kahan kahan woh gali mudhi ittefaq se
Judi judi kyun nahi woh judi udhi udhi ittefaq se
Gadi gadi kyun woh kyun udhi na judi gadi gadi kyun udhi
Mudhi mudhi kyun woh kyun ladi na judi mudhi mudhi kyun mudhi
Kyun udhi mudhi na judi ittefaq se
Mudhi mudhi kahan kahan kahan woh gali mudi ittefaq se
Judi judi kyun nahi woh judi udhi udhi ittefaq se

Kyun main muda tha kyun main na juda
Kyun main ladaa tha kyun main na udha
Dhala hila chala kyun main chala
Dhala hila chala kaisa sila
Udha udha lada kyun na juda
Lada mada udha kyun main khada
Kyun udha kyun ladaa kyun khada main
Kyun hila kyun dhala na khila main
Kyun juda ladaa khada ittefaq se
Mudhi mudhi kahan kahan kahan woh gali mudhi ittefaq se
Judi judi kyun nahi wo judi udhi udhi ittefaq se

VIDEO

ADVERTISEMENT