LYRIC


Rating

Pran chay chakshu na chay, mori eki tor dustar lajja

sundar ese phire jay, tabe kar lagi mithya e sajja .

Mukhe nahi nisware bhaas, dohe antare nirbaak banhi.

oshthe kee nishthur haas, tabo marme je krandan tanwi.

Malya je dangshichhe haay. tabo shajya je kantak shajya

Milan samudra belaay chiro bichchhed-jarjar majja

ADVERTISEMENT